Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 05.05.2017, Aktualizované: 17.05.2017
Obec Ďurčiná zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania stavebníka: 
Monika Macáková a Pavol Macák, Ďurčiná 90 vo veci vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rodinného domu na pozemku register "C" par. č. 1464/31, 1464/53, 1464/54 a 1464/55 v katastrálnom území Ďurčiná.