História obce

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 29.03.2011,
História obce
 
     Obec sa rozprestiera v nadmorskej výške 513 m a 3,5 km juhovýchodne od Rajca s počtom obyvateľov 1072. Prvá zmienka o osídlení pochádza z mladšej doby bronzovej, bola sídlom lužičkej kultúry, o čom svedčia vykopávky nájdené na Kamennom diele. Z tohto sa usudzuje, že pôvodná obec sídlila v týchto miestach. Prvá písomná zmienka bola doložená a datovaná rokom 1393 s názvom POSESIO GEORKLEHAYA a patrila pod panstvo Rajeckého hradu. Hlavným zamestnaním bol chov oviec a poľnohospodárstvo. Za čias panovania rakúsko-uhorskej cisárovnej Márie Terézie patrila Ďurčiná pod Lietavské panstvo. V polovici 18. storočia bola postavená kúria a tiež z tohto obdobia sa nám uchovala aj pečať obce, podľa ktorej j zhotovený erb, pečať a vlajka obce. Námet, t.j. žena s kosákom v ruke symbolizuje jednu z najdôležitejších pracovných činností obyvateľov v minulosti. Erb bol farebne a štylistický upravený. Vlajka obce je zhotovená podľa farieb erbu, tvorí sedem pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky. Obecná pečať nadväzuje na pečatný smybol z minulosti, ktorým sa uzatvárali a potvrdzovali vydané písomnosti. Používanie erbov je celoeurópskou záležitosťou. Od roku 1990 obec začína písať históriu svojej samostatnosti, týmto rokom sa datuje aj začatie stavby kostola. Kostol bol dokončený a vysvätený 29. novembra 1993.