Návrh VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk

Autor: Miroslav Bros, Zverejnené: 08.08.2012,