Zasadnutie OZ

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 08.12.2014, Aktualizované: 02.01.2017
Starosta obce Ďurčiná, zvolávam v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce
Ďurčiná, ktoré sa bude konať dňa 12.12.2014 (t.j. v piatok) o 18.00 hod v budobe
Obecného úradu Ďurčiná. 
 
Dňa 05.12.2014                                                           Ján Čerňan, v.r.
                                                                                 starosta obce