Oznámenie o strategickom dokumente

Autor: Alena Miková, Zverejnené: 07.10.2015, Aktualizované: 02.01.2017
Obec Ďurčiná podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon EIA") oznamuje občanom, že obci
Ďurčiná bolo doručené dňa 6.10.2015 Oznámenie o vypracovaní strategického 
dokumentu ,,Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina - 
AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2015 - 2020 (SPR ZORD) - aktualizácia".
Občania môžu nahliadnuť do tohto Oznámenia, robiť si z neho odpisy, 
výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas pracovnej 
doby na Obecnom úrade v Ďurčinej viac....